اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/26
کل خالص ارزش دارائی ها 149,077,819,581,658 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,005,490 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,006,895 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,006,471 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 148,263,843

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/01/24

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك مسكن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه بانك مسكن

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك مسكن

مدیران سرمایه گذاری:

ندا كريميان خليفه لو، فاطمه صفي، سيدعلي رئيس زاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي فاطر