نصب همراه صندوق fundMobileApp

تائید و ثبت تغییرات صندوق مصوب مجمع ٢٧ اسفند ١٣٩٣

تغییرات زیر در مجمع صندوق مورخ ٢٧ اسفند ١٣٩٣ به تصویب و بعد از تائید سازمان به ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها رسید:
١- صورتهای مالی صندوق منتهی به ٣٠/٩/١٣٩٣ به تصویب رسید
٢-مدیریت صندوق به شرکت کارگزاری بانک مسکن منتقل شد.
٣- دوره فعالیت صندوق ٣ سال تمدید شد
٤- روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات تعیین گردید.