تغییر نرخ پیش بینی سود صندوق

باسلام به اطلاع کلیه سرمایه گذاران می رساند نرخ پیش بینی سود صندوق طبق صورتجلسه مجمع 96.08.20 از 17 درصد به 15 درصد کاهش یافت.