نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر نرخ پیش بینی سود صندوق

باسلام به اطلاع کلیه سرمایه گذاران می رساند نرخ پیش بینی سود صندوق طبق صورتجلسه مجمع 96.08.20 از 17 درصد به 15 درصد کاهش یافت.