نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییرات امیدنامه ای صندوق در مجمع ٢٢ تیر ١٣٩٤

تغییرات زیر با تصویب مجمع صندوق مورخ ٢٢/٠٤/١٣٩٤ و با تائید سبا در امیدنامه صندوق اعمال شد:
١- تغییر سود پیش بینی شده از ٢٠ درصد سالیانه به ٢٢ درصد سالیانه
٢- تغییر دوره پرداخت سود از فصلی به ماهیانه و در پانزدهم هر ماه
٣- تغییر هزینه ارکان
٤- تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار
٥- تغییر جدول نصاب سرمایه گذاری صندوق
٦- افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری از یک میلیون واحد به صد میلیون واحد