نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصمیمات مجمع مورخ ٢٩/٠١/١٣٩٥

به اطلاع سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن می رساند، بنا به تصمیمات مجمع صندوق مورخ ٢٩/٠١/١٣٩٥ تصمیمات زیر در خصوص صندوق به تصویب رسید و به تائید سبا در امیدنامه صندوق اعمال خواهد شد:
تغییر هزینه حسابرس صندوق از ١١٠ میلیون ریال به ٢٠٠ میلیون ریال
تغییر در نرخ پیش بینی سود از ٢٢ درصد به ١٩ درصد