نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره 15شهریور 97

با سلام. به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد بانک مسکن می رساند، 
سود معادل 18 درصد برای سررسید ۱۵شهریور ماه 97 به حساب سرمایه گذاران واریز شد.