نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصمیمات مجمع مورخ ٦ شهریور ١٣٩٥

به اطلاع سرمایه گذاران صندوق ره آورد آباد مسکن می رساند، بنا به مجمع برگزارشده در تاریخ ١٣٩٥/٠٦/٠٦ تصمیمات زیر با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید:
١. کاهش نرخ پیش بینی سود صندوق موضوع بند ٣-٣ امیدنامه از ١٩ درصد به ١٧ درصد
٢. افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران موضوع بند ١٠ امیدنامه، از ١٠٠ میلیون واحد به ١٥٠ میلیون واحد سرمایه گذاری