نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود دوره ١٥ شهریور ماه ٩٥

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد بانک مسکن می رساند، 
سود تقسیم شده به سرمايه گذاران طی دوره شهریور ماه ١٣٩٥، ٢٠.١ درصد بوده است.