نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد بانک مسکن می رساند، 
سود تقسیم شده به سرمايه گذاران طی دوره شهریور ماه ١٣٩٤ تا مرداد ماه ١٣٩٥ بدین ترتیب بوده است.
  سود       دوره           سود                            دوره 

  ٢٢.٧        ٩٤/١٢/١٥             ٢٣.٤                            ٩٤/٠٦/١٥

      ٢٢      ٩٥/٠١/١٥            ٢٥.٦                            ٩٤/٠٧/١٥

  ٢١.٩      ٩٥/٠٢/١٥            ٢٣.٧                            ٩٤/٠٨/١٥

  ٢١.٧      ٩٥/٠٣/١٥            ٢٤.٧                            ٩٤/٠٩/١٥

  ٢١.٩      ٩٥/٠٤/١٥             ٢٢.٤                            ٩٤/١٠/١٥

  ٢٠.٦      ٩٥/٠٥/١٥                   ٢٢.٦              ٩٤/١١/١٥