سود دوره 15 دی ماه 97

سود معادل ۱۸درصد برای سررسید سی روزه ۱۵ دی ، به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.