نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره اسفند ماه 97

سود معادل 19.02% برای سررسید منتهی به 15 اسفند 97،  به حساب سرمایه گذاران محترم واریز  شد