نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره فروردین 98

سود معادل 22.08% برای سررسید منتهی به 15فروردین 98،  به حساب سرمایه گذاران محترم واریز  شد