نصب همراه صندوق fundMobileApp

نرخ سود صندوق

سود معادل 22.72٪ سالانه برای سررسید 31 روزه منتهی به 15 اردیبهشت ماه ، در روز دوشنبه مورخ 16 اردیبهشت  به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.