نصب همراه صندوق fundMobileApp

نرخ سود صندوق

سود معادل 19٪ سالانه برای سررسید 31 روزه منتهی به 15 خرداد ماه ، امروز شنبه مورخ 18 خرداد به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.