سود دوره تیر 98

سود معادل 19٪ سالانه برای سررسید 31 روزه منتهی به 15 تیر ماه ، امروزیکشنبه مورخ 16 تیر به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.