نصب همراه صندوق fundMobileApp

اصلاحیه سود پرداخت شده

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري نوین بانک مسکن مي رساند،
سود تقسیم شده به سرمايه گذاران صندوق مذكور براي دوره سه ماهه منتهي به ١٥/٠٩/١٣٩٣، ١١.١٣% بوده است