نصب همراه صندوق fundMobileApp

نرخ سود صندوق

سود معادل 18.5 % برای سررسید سی روزه منتهی به 15 آبان به حساب سرمایه گذاران محترم واریزر شد