نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره بهمن 98

سود معادل 22.42% سالانه برای سررسید ۳۰ روزه منتهی به ۱۵ بهمن ماه، به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شده است.