نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره اسفند 98

سود معادل ۲۳.۳۷% سالانه برای سررسید ۳۰ روزه منتهی به ۱۵ اسفند ماه، هفدهم روز شنبه به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شده است.