نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره تیرماه 99

سود معادل ۲۱.۱% سالانه برای سررسید ۳۱ روزه منتهی به ۱۵ تیر ماه، 1399/04/16 به حساب سرمایه گذاران محترم واریز گردید.