نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره آذر ماه 1399

سود معادل۱۹.۵% سالانه برای سررسید ۳۰  روزه منتهی به ۱۵ آذر ماه و مبلغی بابت ذخیره ارزش بر حسب حداقل ماندگاری در دوره، امروز به حساب سرمایه گذاران محترم واریز می گردد.