سود دوره دی ماه 99

سود معادل ۲۰% سالانه برای سررسید ۳۰  روزه منتهی به ۱۵دی ماه و مبلغی بابت ذخیره ارزش بر حسب حداقل ماندگاری در دوره، امروز به حساب سرمایه گذاران محترم واریز می گردد.