نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره بهمن 1399

سود معادل ۲0% سالانه برای سررسید ۳0 روزه منتهی به ۱۵ بهمن ماه، به حساب سرمایه گذاران محترم واریز گردید.