نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره اسفند 1399

سود معادل 19.37% سالانه برای سررسید 30 روزه منتهی به 15 اسفند ماه، به حساب سرمایه گذاران محترم واریز گردید.