نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره فروردین 1400

سود معادل 19.3% سالانه برای سررسید 30 روزه منتهی به 15 فروردین ماه، به حساب سرمایه گذاران محترم واریز گردید.