تغییرات صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود پیشبینی شده)
ثبت شده به شماره١١١٤٢ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ٣١٤٠٨ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
به استحضار می رساند با توجه به برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري نوین بانک مسکن در تاريخ ٠٧/٠٢/١٣٩٣ بندهای از امیدنامه مبنی بر امکان مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت ، امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران ، تغییر حداقل کارمزد متولی  از ١٠٠ میلیون ریال به ١٥٠ میلیون ریال و تغییر هزینه سالانه دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی از مبلغ ٢٠٠ میلیون ریال به مبلغ ٢٥٠ میلیون ریال و همچنین بندهایی از اساسنامه مبنی بر امکان مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت ، تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به ٣٠/٠٩/١٣٩٢ صندوق و افزایش ساعات مجاز ارسال درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری توسط مدیر ثبت به مدیر و متولی از ساعت ١٦ به ساعت ٢٠ همان روز ،  تغيير يافت . اطلاعات بیشتر در تارنمای صندوق به نشانی www.maskanfund.ir در دسترس علاقه مندان می باشد.