نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 6,158,924 6.73 10,486,114 6.53 11,716,724 7.36 12,163,103 7.62
اوراق مشارکت 57,365,210 62.67 71,327,473 44.4 74,792,593 46.98 79,320,496 49.67
سپرده بانکی 59,319,752 64.8 78,120,657 48.63 72,013,234 45.23 67,585,583 42.32
وجه نقد 4,803 0.01 516 0 651 0 694 0
واحد صندوق 61,049 0.07 159,918 0.1 159,734 0.1 158,262 0.1
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -31,373,057 -34.27 536,524 0.33 525,925 0.33 481,071 0.3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,977,621 3.25 4,825,500 3 5,500,839 3.46 5,571,040 3.49