بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,691,661 5.31 9,004,378 6.08 9,264,586 6.34 9,826,931 6.87
اوراق مشارکت 60,063,937 86.35 37,456,369 25.29 37,557,705 25.71 39,437,328 27.58
سپرده بانکی 48,170,666 69.26 100,880,429 68.12 98,970,348 67.76 93,521,932 65.4
وجه نقد 259 0 353 0 396 0 409 0
سایر دارایی ها -42,421,979 -60.99 708,827 0.48 226,511 0.16 171,014 0.12
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,773,786 2.55 3,529,497 2.38 3,583,894 2.45 3,929,999 2.75