بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,047,812 5.64 9,880,940 6.8 10,180,375 6.94 10,030,373 6.62
اوراق مشارکت 58,936,354 82.07 39,073,484 26.88 39,891,693 27.2 42,977,595 28.36
سپرده بانکی 49,569,618 69.03 96,123,421 66.12 96,280,380 65.65 98,245,923 64.83
وجه نقد 269 0 422 0 453 0 474 0
سایر دارایی ها -40,792,550 -56.8 245,001 0.17 256,457 0.17 234,194 0.15
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,909,768 2.66 4,050,244 2.79 4,355,688 2.97 4,292,676 2.83