بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,759,318 6.19 10,337,782 6.84 10,570,434 6.99 10,170,071 6.75
اوراق مشارکت 57,408,043 74.65 46,100,456 30.52 47,791,890 31.62 47,426,497 31.46
سپرده بانکی 52,476,128 68.23 94,032,737 62.24 92,205,922 61.01 92,689,869 61.48
وجه نقد 293 0 484 0 531 0 592 0
سایر دارایی ها -37,782,045 -49.13 582,974 0.39 552,968 0.37 463,180 0.31
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,197,938 2.86 4,458,495 2.95 4,715,144 3.12 4,652,285 3.09