نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 6,521,063 6.99 14,625,731 9.21 15,591,237 9.89 17,133,417 10.91
اوراق مشارکت 58,335,841 62.52 80,693,575 50.81 83,226,193 52.79 83,741,642 53.3
سپرده بانکی 59,372,613 63.63 62,848,953 39.57 58,205,142 36.92 55,464,996 35.3
وجه نقد 4,645 0 855 0 966 0 973 0
واحد صندوق 67,098 0.07 154,659 0.1 150,652 0.1 149,598 0.1
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -30,997,496 -33.22 489,733 0.31 488,808 0.31 611,965 0.39
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,115,339 3.34 6,271,677 3.95 6,420,314 4.07 6,805,538 4.33