بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,334,332 5.87 10,271,630 6.88 10,437,982 6.92 10,553,750 7.02
اوراق مشارکت 58,271,238 78.96 42,579,382 28.54 45,092,899 29.87 43,806,233 29.13
سپرده بانکی 50,735,609 68.75 96,010,681 64.35 95,087,117 62.99 95,647,668 63.6
وجه نقد 278 0 465 0 469 0 442 0
سایر دارایی ها -39,589,321 -53.64 294,460 0.2 301,408 0.2 347,425 0.23
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,025,761 2.74 4,408,544 2.95 4,513,536 2.99 4,467,504 2.97