صورتهای مالی
توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 13950930 صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آذر 95.pdf ٢٨/١٢/١٣٩٥
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1395 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1395.pdf ٠٩/١٢/١٣٩٥
صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به 13950930 pdf.13950930.pdf ٠٧/١٢/١٣٩٥
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه1395 pdf.گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 شهریور 1395.pdf ٢٦/١٠/١٣٩٥
صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه1395 pdf.صورتهای مالی نه ماهه 13950631.pdf ٢٦/١٠/١٣٩٥
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه1395 صورتهای مالی حسابرسی شده 31 خرداد95.pdf ٢٩/٠٩/١٣٩٥
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1395/03/31 گزارش عملکردشش ماهه منتهی به 31 خرداد 1395.pdf ٠٦/٠٧/١٣٩٥
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 29/12/1394 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 29 اسفند1394.pdf ٠٦/٠٧/١٣٩٥
صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه1395 sorathaye mali 95 03 31.pdf ٠٣/٠٧/١٣٩٥
صورتهای مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1394 صورتهای مالی سه ماهه95 صندوق آباد.pdf ٠٢/٠٥/١٣٩٥
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 آذر 1394 صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 30 آذر 1394.pdf ٢٥/١٢/١٣٩٤
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1394 سال مالی منتهی به 30 آذر 1394.pdf ١١/١٢/١٣٩٤
صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به 31 شهریور 1394 bank maskan.pdf ١٤/٠٩/١٣٩٤
گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور 1394 گزارش عملکرد برای دوره نه ماهه منتهی به 31 شهریور 1394.pdf ١٣/٠٨/١٣٩٤
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31/03/1394 گزارش عملکرد صندوق نوین.pdf ١٦/٠٦/١٣٩٤
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 31 خرداد 1394 صورتهای مالی.pdf ١٦/٠٦/١٣٩٤
صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 31 خرداد 1394 sorat mali.pdf ٢٨/٠٥/١٣٩٤
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1393/12/29 با تایید متولی 13931229-maskan.pdf ١٣/٠٢/١٣٩٤
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به1393/12/29 gozaresh amalkard maskan 931229.pdf ٠٩/٠٢/١٣٩٤
صورت مالی سالانه منتهی به 30 آذرماه 1393 لا پزارش حسابرس 13930930-maskan.pdf ٠٩/١٢/١٣٩٣
صورت مالی سالانه منتهی به 30 آذرماه 1393ویرایش شده با تایید متولی 13930930-maskan revised.pdf ١٥/١١/١٣٩٣
صورت مالی سالانه منتهی به 30 آذرماه 1393ویرایش شده maskan-13930930.pdf ١٣/١١/١٣٩٣
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1393 gozaresh amalkard maskan- 93-09-30.pdf ٣٠/١٠/١٣٩٣
صورت مالی 9 ماهه سال مالی منتهی به 31/09/1393 با تایید متولی 139306310.pdf ٢٤/٠٨/١٣٩٣
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31/06/1393 gozaresh amalkard maskan- 93-06-31.pdf ٢٠/٠٧/١٣٩٣
صورت مالی 9 ماهه سال مالی منتهی به 31/09/1393 13930631.pdf ١٩/٠٧/١٣٩٣
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 31/03/1393 حسابرسی شده صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده.pdf ٠٤/٠٥/١٣٩٣
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31/03/1393 Microsoft Word - gozaresh amalkard maskan- 93-0331.pdf ٠٤/٠٤/١٣٩٣
صورت مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1392 با تائید متولی 921229متولی.pdf ١٠/٠٢/١٣٩٣
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 29/12/1392 Microsoft Word - gozaresh amalkard maskan- 92-1229.pdf ٣١/٠١/١٣٩٣
صورت مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1392 921229.pdf ٢٧/٠١/١٣٩٣
صورت مالی 8 ماه و 8 روزه منتهی به 30 آذرماه 1392 با اظهار نظر حسابرس مسكن.pdf ١٨/١٢/١٣٩٢
صورت مالی سالانه منتهی به 30 آذرماه 1392 با تائید متولی 920930مسکن.pdf ٠٧/١٢/١٣٩٢
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1392 - gozaresh amalkard maskan- 92-09.pdf ٣٠/١٠/١٣٩٢
صورت مالی سالانه منتهی به 30 آذرماه 1392 920930.pdf ٣٠/١٠/١٣٩٢
صورت مالی 2 ماه و 8 روزه منتهی به 31 خردادماه 1392 با گزارش حسابرس صورت مالی با گزارش حسابرس31031392.pdf ١٤/٠٨/١٣٩٢
صورت مالی 5 ماه و 8 روزه منتهی به 31 شهریور 1392 با تائید متولی 13920631متولی.pdf ١٣/٠٨/١٣٩٢
گزارش عملكرد 5 ماه و 8 روزه منتهي به 31/06/92 1392-06-31.pdf ٠١/٠٨/١٣٩٢
صورتهاي مالي 5 ماه و 8 روزه منتهي به 31 شهريور 1392 13920631.pdf ٣٠/٠٧/١٣٩٢
صورت مالی 2 ماه و 8 روزه منتهی به 31 خردادماه 1392 با گزارش حسابرس حسابرسی13920331.pdf ٢٣/٠٧/١٣٩٢
صورت مالی 2 ماه و 8 روزه منتهی به 31 خرداد ماه 1392 با تائید متولی 92.03.31.pdf ١٦/٠٧/١٣٩٢
گزارش عملکرد دو ماه و هشت روزه منتهی به 31 خرداد ماه 1392 Microsoft Word - gozaresh amalkard maskan- 92-03.pdf ٢٨/٠٥/١٣٩٢
صورت مالی 2 ماه و 8 روزه منتهی به 31 خرداد ماه 1392 920331.pdf ٢٦/٠٥/١٣٩٢
خلاصه ترازنامه دوره های قبل :
تاریخ وجوه نقد سرمایه گذاری در سهام سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار تسهیلات دریافتی مجموع بدهیها خالص ارزش دارائیها