مجامع صندوق
توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
صورت جلسه مجمع مورخ 1395.06.06 soratjalase950606.pdf.pdf ٢١/٠٦/١٣٩٥
صورت جلسه مجمع مورخ 1395.01.29 soratjalase 950129.pdf ٢١/٠٦/١٣٩٥
صورت جلسه مجمع مورخ 1395.03.18 صورتجلسه مجمع 950318.pdf ٢١/٠٦/١٣٩٥
صورت جلسه مجمع مورخ 1394.07.08 صورتجلسه مجمع 940708.pdf ٢١/٠٦/١٣٩٥
صورت جلسه مجمع مورخ 22-04-1394 مجمع.pdf ١٣/٠٧/١٣٩٤
صورتجلسه مجمع تغییر مدیریت صندوق مورخ 27/12/1393 مجمع 27 اسفند 1393.pdf ١٣/٠٥/١٣٩٤
صورت جلسه مجمع موسس1391.09.01 66564534.pdf ٢٢/٠٤/١٣٩٣
صورت جلسه مجمع موسس اساسنامه 1393.02.07 مجمع اساسنامه.pdf ٢٢/٠٤/١٣٩٣
صورت جلسه موسس امیدنامه 1393.02.07 مجمع امیدنامه.pdf ٢٢/٠٤/١٣٩٣