دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز  
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
١ بانك مسكن ٩٨٠٠ ٤٩
٢ شركت كارگزاري بانك مسكن ١٠٢٠٠ ٥١