نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/04/01
کل خالص ارزش دارائی ها 147,407,704,301,848 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,009,198 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,012,994 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,010,221 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 146,064,120

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/01/24

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك مسكن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه بانك مسكن

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك مسكن

مدیران سرمایه گذاری:

ندا كريميان خليفه لو، فاطمه صفي، سيدعلي رئيس زاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي فاطر