نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش پرتفوی اردیبهشت ماه 1400 1400/03/03
گزارش پرتفوی فروردین ماه 1400 1400/02/06
گزارش عملکرد سه ماهه 30 اسفند 1399 1400/01/30
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به30 اسفند 1399 1400/01/30
گزارش پرتفوی اسفند ماه 99 1400/01/08
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1399 1399/12/18
صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 آذر 1399 1399/12/18
گزارش پرتفوی بهمن ماه 99 1399/12/06
گزارش پرتفوی دی ماه 99 1399/11/01
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1399 1399/10/20
صورت مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 30 آذر 1399 1399/10/20
گزارش پرتفوی آذر ماه 99 1399/10/08
گزارش پرتفوی آبان ماه 99 1399/09/03
گزارش پرتفوی مهر ماه 99 1399/08/06
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 شهریور1399 1399/07/28
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31 شهریور1399 1399/07/28
گزارش پرتفوی شهریور ماه 99 1399/07/07
گزارش پرتفوی مرداد ماه 99 1399/06/12
گزارش پرتفوی تیر 99 1399/06/12
گزارش عملکرد شش ماهه 31 خرداد 1399 1399/05/14
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه 31خرداد99 1399/05/14
گزارش عملکرد شش ماهه 31 خرداد 1399 1399/04/25
صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه 31خرداد99 1399/04/25
گزارش پرتفوی خرداد ماه 99 1399/04/02
صورت مالی حسابرسی شده سال مالی98 1399/03/21
گزارش پرتفوی اردیبهشت ماه 99 1399/03/06
گزارش عملکرد سه ماهه 29 اسفند1398 1399/02/17
گزارش پرتفوی فروردین ماه 99 1399/02/07
صورت مالی سه ماهه منتهی به 1398/12/29 صندوق ره آورد بانک مسکن 1399/01/31
گزارش پرتفوی اسفند ماه 98 1399/01/09
گزارش پرتفوی بهمن ماه 98 1398/12/05
گزارش پرتفوی دی ماه 98 1398/11/07
صورت مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1398 1398/10/25
گزارش عملکرد سال مالی 30 آذر 98 1398/10/25
گزارش پرتفوی آذر ماه 98 1398/10/03
گزارش پرتفوی آبان ماه 98 1398/09/03
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 1398/08/06
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 شهریور98 1398/08/06
گزارش پرتفوی مهرماه 98 1398/08/04
گزارش پرتفوی شهریور ماه 98 1398/07/07
گزارش عملکرد حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 31خرداد98 1398/07/02
صورت مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 31 خرداد 98 1398/07/02
گزارش پرتفوی مرداد 98 1398/06/05
گزارش عملکرد شش ماهه 31 خرداد 1398 1398/05/22
گزارش پرتفوی تیر ماه 98 1398/05/06
گزارش پرتفوی اردیبهشت 98 1398/04/26
صورت مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 31 خرداد 1398 1398/04/26
گزارش پرتفوی خرداد ماه 98 1398/04/04
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به اسفند97 1398/02/07
صورتهای مالی سه ماهه اسفند97 1398/02/07
گزارش پرتفوی ماهانه فروردین 98 1398/02/07
گزارش پرتفوی اسفند ماه 97 1398/01/07
گزارش پرتفوی بهمن 97 1397/12/07
صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 آذر 97 1397/11/30
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1397 1397/11/28
گزارش پرتفوی دی ماه 97 1397/11/08
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی 30 آذر 97 1397/11/06
گزارش پرتفوی آذر97 1397/10/05
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 شهریور 97 1397/09/28
صورت مالی نه ماهه منتهی به 31 شهریور97 1397/09/28
گزارش پرتفوی آبان ماه 97 1397/09/17
گزارش پرتفوی مهر ماه 97 1397/08/19
صورت مالی حسابرسی شده برای شش ماهه منتهی به خرداد97 1397/07/16
گزارش پرتفوی شهریور97 1397/07/04
گزارش پرتفوی مرداد 97 1397/07/04
صورت وضعیت پرتفوی تیرماه 97 1397/05/07
صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه 97 1397/04/06
گزارش عملکرد سه ماهه اسفند 96 1397/04/04
صورت مالی سه ماهه منتهی به اسفند 96 1397/03/30
صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت ماه 97 1397/03/08
صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه 97 1397/02/05
صورت مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1396 1397/01/05
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1396 1397/01/05
صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه 96 1396/12/27
صورت وضعیت پرتفوی دی ماه 96 1396/11/24
صورت وضعیت پرتفوی آذر96 1396/11/17
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 شهریور 96 1396/11/03
صورت مالی نه ماهه منتهی به 31 شهریور96 1396/11/02
گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به 31 خرداد 1396 1396/07/23
گزارش_عملکرد_سه_ماهه_منتهی_به_30اسفند1395 1396/06/08
صورتهای_مالی_سه_ماهه_منتهی_به_30 1396/06/08
صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه 96 1396/01/07
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 13950930 1395/12/28
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1395 1395/12/09
صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به 13950930 1395/12/07
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه1395 1395/10/26
صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه1395 1395/10/26
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه1395 1395/09/29
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1395/03/31 1395/07/06
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 29/12/1394 1395/07/06
صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه1395 1395/07/03
صورتهای مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1394 1395/05/02
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 آذر 1394 1394/12/25
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1394 1394/12/11
صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به 31 شهریور 1394 1394/09/14
گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور 1394 1394/08/13
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31/03/1394 1394/06/16
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 31 خرداد 1394 1394/06/16
صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 31 خرداد 1394 1394/05/28
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1393/12/29 با تایید متولی 1394/02/13
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به1393/12/29 1394/02/09
صورت مالی سالانه منتهی به 30 آذرماه 1393 لا پزارش حسابرس 1393/12/09
صورت مالی سالانه منتهی به 30 آذرماه 1393ویرایش شده با تایید متولی 1393/11/15
صورت مالی سالانه منتهی به 30 آذرماه 1393ویرایش شده 1393/11/13
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1393 1393/10/30
صورت مالی 9 ماهه سال مالی منتهی به 31/09/1393 با تایید متولی 1393/08/24
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31/06/1393 1393/07/20
صورت مالی 9 ماهه سال مالی منتهی به 31/09/1393 1393/07/19
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 31/03/1393 حسابرسی شده 1393/05/04
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31/03/1393 1393/04/04
صورت مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1392 با تائید متولی 1393/02/10
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 29/12/1392 1393/01/31
صورت مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1392 1393/01/27
صورت مالی 8 ماه و 8 روزه منتهی به 30 آذرماه 1392 با اظهار نظر حسابرس 1392/12/18
صورت مالی سالانه منتهی به 30 آذرماه 1392 با تائید متولی 1392/12/07
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1392 1392/10/30
صورت مالی سالانه منتهی به 30 آذرماه 1392 1392/10/30
صورت مالی 2 ماه و 8 روزه منتهی به 31 خردادماه 1392 با گزارش حسابرس 1392/08/14
صورت مالی 5 ماه و 8 روزه منتهی به 31 شهریور 1392 با تائید متولی 1392/08/13
گزارش عملكرد 5 ماه و 8 روزه منتهي به 31/06/92 1392/08/01
صورتهاي مالي 5 ماه و 8 روزه منتهي به 31 شهريور 1392 1392/07/30
صورت مالی 2 ماه و 8 روزه منتهی به 31 خردادماه 1392 با گزارش حسابرس 1392/07/23
صورت مالی 2 ماه و 8 روزه منتهی به 31 خرداد ماه 1392 با تائید متولی 1392/07/16
گزارش عملکرد دو ماه و هشت روزه منتهی به 31 خرداد ماه 1392 1392/05/28
صورت مالی 2 ماه و 8 روزه منتهی به 31 خرداد ماه 1392 1392/05/26