نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع 29اردیبهشت 1400 ( به همراه انتشار افراد حاضر در مجمع) 1400/03/08
تاییدیه سازمان (صورتجلسه مجمع29 اردیبهشت 1400 ) 1400/03/08
صورتجلسه مجمع 25 فروردین 1400 ( به همراه انتشار افراد حاضر در مجمع) 1400/02/06
تاییدیه سازمان (صورتجلسه مجمع25 فروردین 1400 ) 1400/02/06
صورتجلسه مجمع25 فروردین 1400 ( به همراه انتشار افراد حاضر در مجمع) 1400/02/06
تاییدیه سازمان (صورتجلسه مجمع25 فروردین 1400 ) 1400/02/06
صورتجلسه مجمع 11 اسفند 99 ( به همراه انتشار افراد حاضر در مجمع) 1400/01/23
تاییدیه سازمان (صورتجلسه مجمع11 اسفند 99 ) 1400/01/23
تاییدیه سازمان (صورتجلسه مجمع17 اسفند 99 تغییرحدنصاب های صندوق ) 1399/12/24
صورتجلسه مجمع 17 اسفند 99 تغییر حدنصاب های صندوق ( به همراه انتشار افراد حاضر در مجمع) 1399/12/24
تاییدیه سازمان (صورتجلسه مجمع 11بهمن 99 تغییرحدنصاب های صندوق ) 1399/11/26
صورتجلسه مجمع 11 بهمن 99 تغییر حدنصاب های صندوق ( به همراه انتشار افراد حاضر در مجمع) 1399/11/26
تاییدیه سازمان (صورتجلسه مجمع 12مرداد 99 تغییرهزینه حسابرس و نرم افزار و حدنصاب های صندوق ) 1399/08/17
صورتجلسه مجمع 12مرداد 99 تغییرهزینه حسابرس و نرم افزار و حدنصاب های صندوق ( به همراه انتشار افراد حاضر در مجمع) 1399/08/17
تاییدیه صورتجلسه مجمع اعمال سازو کار ذخیره گیری در NAV صندوق مورخ 24 اسفند1398 1399/05/25
تاییدیه صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی1398 به همراه صورتجلسه 1399/03/21
صورتجلسه مجمع مورخ 98.12.24 به همراه انتشارافراد حاضردر مجمع 1399/02/09
صورتجلسه مجمع مورخ 98.10.02 به همراه انتشارافراد حاضردر مجمع 1398/11/01
آگهی مجمع 22مرداد 98 1398/10/17
آگهی مجمع 11 خرداد 98 1398/10/17
آگهی مجمع 28 فروردین 98 1398/10/17
صورتجلسه مجمع 22 مرداد 98 تغییر رکن حسابرس و هزینه ( به همراه انتشار افراد حاضر در مجمع) 1398/05/26
تاییدیه صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار مورخ 11 خرداد 98 1398/04/03
تاییدیه صورتجلسه تغییر ارکان مورخ 11 خرداد 98 به همراه انتشار افراد حاضر در مجمع 1398/04/03
تاییدیه صورتجلسه تصویب صورتهای مالی 1397مجمع مورخ(1398/01/28) به همراه انتشار افراد حاضر در مجمع 1398/02/25
صورتجلسه مجمع مورخ 16 تیر 97 ( تمدید مدت فعالیت صندوق)به همراه انتشار افراد حاضر در مجمع 1397/05/22
مجمع 970309 تغییر حداقل واحد سرمایه گذاری 1397/04/10
صورتجلسه مجمع مورخ 96.09.04 ( تغییر مدیرثبت) 1397/02/24
صورتجلسه مجمع مورخ 96.08.20 ( تغییر نرخ پیش بینی سود ) 1397/02/24
صورتجلسه مجمع مورخ 18 فروردین 97 ( تصویب نرخ کارمزد سازمان بورس) 1397/02/23
صورتجلسه مجمع مورخ 18 فروردین 97 ( تصویب صورتهای مالی سال مالی 96) 1397/02/23
تاییدیه سازمان بورس مربوط به صورتجلسه تمدید مدت فعالیت صندوق(27/12/96) 1397/02/23
روزنامه رسمی مربوط به صورتجلسه تغییر مدیرثبت 1397/02/23
صورتجلسه مجمع مورخ 27 اسفند96 ( تمدید مدت فعالیت صندوق) 1397/01/26
صورتجلسه مجمع مورخ 96.09.04 ( تغییر کارمزد ارکان) 1396/10/26
صورتجلسه مجمع مورخ96.05.08 ( تغییر نصاب های صندوق) 1396/08/27
صورتجلسه مجمع مورخ 95.11.23 1396/04/20
صورتجلسه مجمع مورخ 96.01.26 1396/04/20
صورتجلسه مجمع مورخ 96.03.27 1396/04/20
صورت جلسه مجمع مورخ 1395.06.06 1395/06/21
صورت جلسه مجمع مورخ 1395.01.29 1395/06/21
صورت جلسه مجمع مورخ 1395.03.18 1395/06/21
صورت جلسه مجمع مورخ 1394.07.08 1395/06/21
صورت جلسه مجمع مورخ 22-04-1394 1394/07/13
صورتجلسه مجمع تغییر مدیریت صندوق مورخ 27/12/1393 1394/05/13
صورت جلسه مجمع موسس1391.09.01 1393/04/22
صورت جلسه مجمع موسس اساسنامه 1393.02.07 1393/04/22
صورت جلسه موسس امیدنامه 1393.02.07 1393/04/22