نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود آذرماه 99

سود معادل ۲۰.۳% سالانه برای سررسید ۳۰  روزه منتهی به ۱۵ آبان ماه و مبلغی بابت ذخیره ارزش بر حسب حداقل ماندگاری در دوره، امروز به حساب سرمایه گذاران محترم واریز می گردد.