نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت کارگزاری بانک مسکن 10,200 %51.00
2 بانک مسکن 9,800 %49.00