نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/04/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 6,717,575 7.14 16,052,412 10.21 16,764,885 10.79 17,721,726 11.4
اوراق مشارکت 58,787,366 62.48 82,178,122 52.26 81,819,403 52.65 82,352,428 52.96
سپرده بانکی 59,330,769 63.06 58,246,585 37.04 56,097,212 36.1 54,789,076 35.23
وجه نقد 4,575 0 951 0 973 0 973 0
واحد صندوق 70,564 0.07 163,352 0.1 186,308 0.12 249,077 0.16
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -30,818,165 -32.75 592,610 0.38 526,757 0.34 389,519 0.25
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,181,553 3.38 6,507,294 4.14 6,556,673 4.22 6,969,837 4.48